Toimintasäännöt

PDF-tiedostoTIETOSUOJASELOSTE.pdf (378 kB)
EU:n tietosuoja-asetus GDPR

Seuran toimintasäännöt

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

1 §         Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

 

Yhdistyksen nimi on

 

Maaningan Mahti ry.

 

Yhdistyksen kotipaikka on Maaningan kunta Itä-Suomen läänissä.

 

Yhdistys on perustettu marraskuun 12. päivänä vuonna 1973 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

 

Seuran kieli on suomi.

 

Seuran toiminta-alueena on Maaningan kunta.

 

 

2 §         Seuran tarkoitus

 

              Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.          

 

 

3 §         Tarkoituksen toteuttaminen

             

              Tarkoitustaan seura toteuttaa:

 

1 Tarjoamalla:

 

-             kunto- ja terveysliikuntaa

-             kilpailutoimintaa

-             harjoitus- ja valmennustoimintaa

-             ohjaustoimintaa

-             liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille

-             muuta vastaava toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia

-                 tiedotus- ja suhdetoimintaa

-                 koulutustoimintaa

 

2       Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viran­omaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti lii­kun­nan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hank­ki­mi­seen ja hoitamiseen.

 

3          Harjoittamalla julkaisutoimintaa

 

4          Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

 

              Toimintansa tukemiseksi seura voi

 

-               ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tar­peel­lisia kiinteistöjä sekä

 

-               hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omis­­ta­en ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monis­tus­toi­min­taa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

 

-               ryhtyä muihinkin samantapaisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista

 

 

4 §         Seuran jäsenyys

             

              Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

 

 

5 §         Seuran jäsenet

 

              Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu nou­dat­tamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

 

              Kunniajäseneksi voi seuran kokous kut­sua johtokunnan esityksestä  henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kun­niajä­se­nen arvo on elinikäinen.

 

              Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran pu­heen­johtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elin­ikäi­nen.

 

              Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeus­kelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai ker­takaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei ääni­oikeutta seuran kokouksissa.

 

                     


 

 

6 §         Seurasta eroaminen

 

              Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan mer­kit­semistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mut­ta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edel­lyt­tä­mät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

 

 

7 §         Jäsenen eronneeksi katsominen

 

              Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

 

8 §         Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

 

              Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toi­mii vastoin seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

 

              Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä [lisäksi: olympialajit ja olympiakomitean jäsenliittojen seurat]sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

 

             

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

 

Dopingrikkomuksia ovat:

Kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä

Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys

Kieltäytyminen dopingtestistä

Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti

Dopingtestin manipulointi

Dopingaineiden hallussapito

Dopingaineiden ja –menetelmien levittäminen

Dopingin edistäminen

 

Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena:

Kilpailutuloksen mitätöinti

Urheilutapahtuman tulosten hylkääminen

Urheilun toimintakielto

Kirjallinen varoitus

 

Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

 

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

 

 Urheilulle vieraiden aineiden käyttö

* Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen

* Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena

* Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin

 

 Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa

* Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu 

 

 Urheiluhuijaus

* Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi

* Tuloksista etukäteen sopiminen

 

Vedonlyönti

* Vedonlyönti omasta kilpailusta

 

Lahjonta

* Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi

 

Sukupuolinen häirintä

 

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.

 

Johtokunta päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä an­net­ta­vis­ta rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sään­tö­jä ja määräyksiä.

 

Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

 

              Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

 

              Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

 

 

9 §         Liittymis- ja jäsenmaksut

 

              Varsinaisilta  jäseniltä  kannettavien  liittymis-  ja  jäsenmaksujen  sekä kan­nat­taja-­jä­sen­mak­sujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunnia-jäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

 


 

 

 

10 §       Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

 

              Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

 

              Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä leh­des­sä ja internetissä seuran kotisivuilla.

 

 

11 §       Kevät- ja syyskokous

 

              Kevätkokouksen asiat

 

1       Avataan kokous

 

2       Valitaan kokoukselle

a)      puheenjohtaja

b)      sihteeri

c)      kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d)      ääntenlaskijat

 

3       Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

 

4       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

5       Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilin­tar­kas­ta­ji­en antama lausunto

 

6       Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

         

7       Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat                    

 

8       Päätetään kokous

 

             


 

 

Syyskokouksen asiat

 

1       Avataan kokous

 

2       Valitaan kokoukselle

a)      puheenjohtaja

b)      sihteeri

c)      kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d)      ääntenlaskijat

 

3       Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

 

4       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

5       Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

 

6       Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

 

7       Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

 

8       Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

         

9       Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnanpuheenjohtaja joka toinen vuosi

 

10       Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

 

11     Valitaan yksi (tai kaksi) tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

 

12     Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

 

13     Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

14     Päätetään kokous

 

              Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

 

                     

12 §       Seuran ylimääräinen kokous

 

              Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tar­peel­li­sek­si, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran ääni­oikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen ko­kouk­sen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

 

              Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

 

             

13 §       Pöytäkirja

 

              Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöy­tä­kirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

 

              Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seu­raa­­vas­sa kokouksessa.

 

             

14 §       Äänestys

 

              Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista ää­nis­tä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Hen­ki­lö­vaa­leis­sa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mie­lipide voit­taa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouk­­sis­­sa suo­ri­te­taan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

 

              Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa mak­sa­neel­la viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kun­­nia­pu­heen­johtajalla, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

 

15 §       Seuran hallinto

 

              Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toi­min­ta­vuo­dek­si valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 10 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensim­mäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

             

Johtokuntaan valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole.

 

              Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäk­si sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

 

              Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt vara­pu­heen­joh­tajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

 

              Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saa­pu­vil­la.


 

 

              Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

             

1       Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

 

2       Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

 

3       Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

 

4       Vastata seuran taloudesta

 

5       Pitää jäsenluetteloa

 

6       Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

 

7       Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

 

8       Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

 

9       Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurin­pi­to­toi­mis­ta

 

10     Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduis­taan

 

11     Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansio­merk­ki­en esittämisestä

 

12     Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

 

13     Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

 

 

16 §       Tilivuosi

 

              Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

 

 

17 §       Nimenkirjoittajat

 

              Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yh­des­sä sih­teerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toi­mi­hen­kilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

 

 

18 §       Jaostot

 

              Jaostot  voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johto­kun­ta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

 


 

 

19 §       Sääntöjen muuttaminen

 

              Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs­osan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muut­tamisesta.

 

 

20 §       Seuran purkaminen

 

              Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs­osan enem­mis­töllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erik­seen seuran pur­ka­mi­sesta.

 

 

21 §       Seuran varojen luovuttaminen

 

              Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alu­een liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen ko­kouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valit­se­mat henkilöt.

 

              Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

 

 

22 §       Saavutetut jäsenoikeudet

 

              Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.